همکاری با ما

سایت اندیشه، از همه ی علاقمندان به همکاری با این سایت خواهشمند است تا در تهیه و ارسال مطالب، نکات زیرین را در نظر داشته باشند:

1ـ بدیهی است که شکل علمی و استدلالی و نیز غیرتبلیغاتی و غیر جدلی مقاله ها، ضامن فضای مناسب فکری و ارتقاء فرهنگ عمومی سایت خواهد بود.

2ـ در صورت رعایت هنجارهای عمومی فوق، مقاله ی جستارگونه (Essay) نیز برای درج در سایت مناسب خواهد بود.

3ـ لطفا”مطالب خود را به صورت ماشین شده و از طریق پست الکترونیکی برای ما بفرستید.

4ـ در صورت ارسال ترجمه ی مقاله ای، کپی متن اصلی را نیز از طریق پست یا بصورت PDF برای ما بفرستید.

5ـ در صورت استفاده از اسامی فرنگی، صورت لاتین آنها را نیز حتما” بنویسید.

6ـ در معرفی کتاب ها و یا رساله های فلسفی و علمی، مشخصات کامل آنها را قید نمایید.

7ـ سایت اندیشه، در ویرایش مطالب، تا آنجا که به موضوع و ساختار اصلی آن آسیب وارد نشود، آزاد است. مطلب ویرایش شده، پیش از درج در سایت، مجددا” از نظر نویسنده ی آن خواهد گذشت.

8ـ در صورتی که مقاله ای برای درج در سایت مناسب تشخیص داده نشود، دلایل آن از طریق پست الکترونیکی به اطلاع نویسنده ی آن خواهد رسید.

سایت اندیشه

No Comments