رواداری (Toleranz)
11.02.2017

رواداری چیست؟ آیا سرشت انسان با رواداری سازگار است؟ کدامیک از عناصر سرشت آدمی با رواداری سازگار است و کدامیک ناسازگار .
در این سخنرانی می کوشیم به این پرسش ها بپردازیم و ببینیم کدامیک از عناصر سرشت آدمی با همکاری، همدلی، همزیستی مسالمت آمیز و رواداری سازگار است